( skopírujte, vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

E-mail: info@fipross.eu

alebo list:

FIPROSS s.r.o.

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

 

Kupujúci
Meno a priezvisko:  
 Ulica a číslo:  
 Mesto:  
 PSČ:  
 Telefón:  
 E-mail:  

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej  Kúpnej zmluvy.

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:  
Zo dňa:  
Číslo faktúry:  
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):  

 

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):
plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)
názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):  

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:  
Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte):    
poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)    
prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:    

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

V ……………………………….. Dňa ……………………..

 

 

 

………………………………

Meno priezvisko

(podpis, iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe )